Bakgrund

2018 sammankallades ett möte i skolhuset för att diskutera förslag till den nya översiktsplanen för Stenungsund (ÖP-20) och de förutsättningar som skapats för Stora Askerön i denna. Det skapades i detta sammanhang ett Öråd för Stora Askerön

Ett stort antal fastighetsägare (234 st) på Stora Askerön, både fast boende och sommarboende ställde sig bakom frågan så som den presenterades på detta möte och det är också så som frågan har kommit att regelbundet presenterats, ända fram till dec 2020, när ÖP-20 antogs.

Det är svårt att förmedla vilket oerhört arbete som gjorts för att framföra detta budskap och vilken insats detta krävt av de som engagerat sig att driva frågan för örådets räkning.

Att läsa in och förstå de lagar och regelverk som berör området, sammankalla till möten med politiker från alla partier, följa processen i ÖP, läsa in den del som berör Stora Askerön men även ta del av förslag över andra kommundelar för att förstå processen och se hur förslaget presenterats i resten av kommunen.

Att också närvara vid kommundelstämmor och ett flertal kommunfullmäktige och verkligen ta varje tillfälle i akt att driva frågan under 3 års tid har krävt ett STORT engagemang och otroligt mycket tid.