Kommundelstämma den 27/11

Många (ca 60 pers) kom för att ta del av Sektorchefen för Samhällsbyggnad, Daniel Jerling, berättelse om Samhällsbyggnadsprocessen. Närvarande politiker var bla Maria Rehnfors (M), Bo Pettersson (S), Karin Ekeborg (M), Ingemar Hadartz (L), Paul Greer (KD), Johan Jönsson (M), Linda-Maria Hermansson (C), Torgny Viking (M), samt vår egen Nic Larsson (C).

Medborgare som skickat in frågor i tid och fanns i lokalen, besvarades av Maria och Bo.

Ca35 Askeröbor kom men bara 5 av Askeröns 17 inlämnade frågor (nr 2; 7-9; 13 -14) bemöttes.
Presidiet tog bort frågor om Översiktsplan 2006 och 2019 eftersom de tyckte att ÖP processen pågick och skulle därför inte besvaras. Maria Rehnfors protesterade utan gehör. Mötet varade ca 3 timmar och de flesta som kommit till mötet, stannade kvar till slutet.

Stora Askeröns engagemang var påtagligt och politikerna sade att de förstått att öborna inte är nöjda med kommunens bemötande. Särskilt fråga 6-7 (Strävliden vs enskilt avlopp) samt fråga 14 (Fiskeviks strandskydd) diskuterades.

Vi har tagit del av Anteckningsprotokollet från mötet. Där fanns inget att justera eftersom diskussionerna och beslut tagna i mötet inte dokumenterats av kommunsekreteraren.

Anteckningsprotokollet innehåller endast medborgarnas inskickade frågor och kommunens fördefinierade svar. Bl.a. en generell skrivelse om ÖP processen, tidplan mm utan att besvara öbornas frågor.

Vi vill därför göra dig uppmärksam på att kommunfullmäktige sammanträdertors dagen den 12/12 kl 18.00 i Kommunhuset Fregatten då en delrapportering av ÖP19 görs.

Enligt uppgift från Anders Hulterström, tf Planchef, är han kvar i kommunen tills ÖP står klar 1:a halvåret 2020. (se vår fråga #1 till kommundelsstämman).

Enligt uppgift från Torgny Viking (M) i arbetsgruppen för Översiktsplanen har de besökt Stora Askerön och gjort ändringar i förslaget till ÖP19.

ÖP19 visas i kommunens utställning från och med Januari 2020.

Ett stort TACK till alla som kom till mötet och för ert stöd i rummet! Vi stod enade kring öns hjärtefrågor vilket är viktigt för att få politikernas uppmärksamhet.