Vänsterpartiet

Arbetsgruppen möter Vänsterpartiet (Jan Alexandersson och Birgit Lövqvist) med summering efter mötet att
ÖP 1998 andas en annan ton än 2006 som stramar åt texten varvid 2020 helt fokuserar på V/A som begränsar öbornas förutsättning att leva så som förr.

ÖP2020 del 1 om Stora Askerön lägger kraft på att beskriva vattenförekomster, Orust musselodlingar mm vilket inte har med ön att göra. Vidare hänvisas till beslut i kommunfullmäktige vilket är en detaljnivå som inte hör hemma i ett strategiskt dokument som ÖP. Därtill anges lösa tyckanden och åsikter vilka författaren kan behålla för sig själv då de saknar fakta och vetenskaplig grund.

ÖP2020 del 2 anger tekniklösningar för enskilda avlopp vilket strider mot Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter 2006 vari endast funktion – inte teknik – skall vara i kommunens fokus. Det är den enskilde som skall välja teknik – inte kommunen. Kommunen skall beakta att försiktighetsåtgärden håller normal eller hög skyddsnivå dvs utgå från markens beskaffenhet och retentionsförmåga.

Avloppspolicyn antagen 2014 i Kommunfullmäktige anger krav på teknik, trots att den åberopar Naturvårdsverkets föreskrifter 2006 vilken anger funktion.

Att kommunen lägger fokus på teknik, hindrar innovation och fråntar den enskilda laglig rätt och skyldighet enligt Miljöbalken. Avloppspolicyn måste uppdateras för att spegla nutida forskningsrön (se 2017 samt 2018) Arbetsgruppen uppfattar att Vänsterpartiet delar uppfattningen att:

Öbornas åsikter och vilja för öns utveckling ska hörsammas av Stenungsunds kommun och speglas i ÖP2020 och vara förenlig med lagen, vara fri från faktafel och spegla invånarnas önskemål innan ÖP beslutas av Kommunfullmäktige.