Samarbete mellan Kommunen och Länsstyrelsen

Stora Askeröns Arbetsgrupp samlades i Skolhuset i september 2021 för att samlas kring en strategisk riktning för ön i Stenungsunds kommun. Till mötet kom också Kommundirektören, Kicki Nordberg, och Kommunstyrelsens Ordförande, Olof Lundberg (S) samt Länsstyrelsen.

Kommunen och Länsstyrelsen ser många kopplingar mellan markägarnas engagemang på Stora Askerön och viljan att ta ett helhetsgrepp kring markanvändningskopplade frågeställningar på ön men såväl kommunens, som Länsstyrelsens, Lantbruksuniversitetets och liknande offentliga aktörers vilja och uppdrag.

Alla har huvudbry kring HUR vi skall kunna arbeta, och samarbeta, effektivt för att nå mål som beskrivs i dokument som exempelvis:

  • Agenda 2030
  • Åtgärdsprogram för miljömålen
  • Handlingsplan för grön infrastruktur
  • Livsmedelsstrategin
  • Skogsstrategin
  • Landskapskonventionen

Sista punkten, landskapskonventionen (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/andra-Styrmedel-for-kulturvarden/landskapskonventionen/) innehåller en hel del formuleringar som sätter fingret på frågor som diskuterades i mötet. Bla vikten av att

  • utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa och att
  • främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt

Länsstyrelsens och lantbruksuniversitetets uppfattning är att dialogen och arbetet markägare och boende på Stora Askerön initierat är mycket intressant vilket handlar om viljan att i praktiken (konkret) knyta samman en rad olika mål (se ovanstående).

Arbetet fortskrider att etablera former som även fungerar som exempel att spridas regionalt och nationellt vilket har potential att även gynna Stenungsunds kommuns ambitioner att utveckla samhället kring tätorten.