Brev till Stenungsunds politker

Bästa politiker,

Stora Askeröns öbor har sedan februari 2018 arbetat enträget för att påverka så att den nya Översiktsplanen speglar öbornas önskemål för öns utveckling samt grundas på fakta.

Ni har kanske undrat vad som i så hög grad föranleder vår oro.

Vi har förklarat att ÖP ingår i myndigheters prövning av ärenden. Faktafel eller felaktiga påståenden i ÖP2020 ifrågasätts inte utan ingår i myndigheters prövning.  

11 december 2019 (se nedan) frågade vi er om ÖP19 verkligen är rätt dokument att beskriva hur grundvatten bildas eller påverkas och hur kommer det sig att ÖP19 för Stora Askerön ser ut som ett avslag på ansökan om enskilt avlopp?

December 2020 antog KF en ny Översiktsplan.
Där kvarstår: ” Ytterligare bostadsbyggande innebär också ett ökat utnyttjande av grundvattnet för dricksvatten, vilket kan öka risken för saltvatteninträngning med förstörda dricksvattentäkter som följd”
Detta påstående är aktuellt för samtliga kustnära fastigheter med enskilt vatten utmed Stenungsunds kuststräcka men anges som om det vore unikt för Stora Askerön.

Mars 2021, bara tre månader senare, skriver kommunen ett förslag om avslag för en högteknologisk avloppsanläggning som planerats invid en av öns bördigaste åkermarker med djurdrift.
Kommunen uppger att renat avloppsvatten kan kontaminera Stora Askeröns vattentäkter och att nybildningen av dricksvatten begränsas.

Det är viktigt för dig som politiker att förstå att Stora Askeröborna bryr sig om sin ö.
Vi vill stå rustade och klara oss utan yttre försörjning om och när kris drabbar kommunen och ön är ett eget hemskyddsområde i Stenungsund.

Vi är beroende av att du som politiker förstår att du har en viktig uppgift eftersom ditt beslut får konsekvenser för oss alla.

Vad vill och kan du göra så att Översiktsplanen stödjer öbornas strävan efter långsiktigt hållbara och miljöekonomiskt försvarbara lösningar?

Vad gör du som politiker, för att hjälpa oss så att ÖP2020 inte används som stöd för avslag i ärenden där relevans saknas?

Tacksam för svar