Brev till Tekniska Myndigheten

Bästa politiker i TMN,

Beklagar att behöva uppmärksamma er på att ÖP20 nu används som stöd i ”förslag till avslag”.

Arbetsgruppen på Stora Askerön har sökt påverka så att ÖP20, för Stora Askerön, står fri från faktafel och restriktiv generell text med hänvisningar till musselodlingar på Orust , fjordarnas måttliga status eller grundvattens bildande vilka hör hemma generellt för Stenungsunds kommun och inte specifikt för ön.

Arbetsgruppen har misslyckats och ser nu att ÖP20 används som stöd att föreslå avslag till annat än sluten tank för fastigheter med

  • WC separerat från BDT
  • sluten tank
  • nytt WC

Vikten av en rättssäker och likställig prövning av ärenden är självklar.

Begär gärna transparens och granska tillstånd som givits på delegation.
Då ser ni att närliggande fastigheter handläggs helt olika oaktat markens förutsättning.

Påståendet att små avlopp (1-10 pe) påverkar recipienten, är en generalisering som inte ska accepteras eftersom retentionen och markförhållandet skiljer sig åt.

GIS-verktyget utgår från fakta och ser till fastighetens förutsättningar och utsläppets eventuella påverkan på havet.

Om process- och faktabaserad, rättssäker bedömning saknas, rekommenderas ni tillse att detta upprättas och tillämpas.

Med vänliga hälsningar
Arbetsgruppen på Stora Askerön