Möte med kommuntjänstemän

Möte med Daniel Jerling (sektorchef samhällsbyggnad), Malin Henriksson (tf miljöchef) och Anders Hulterström (tf planchef).

Syftet är att sätta en mötesstruktur och förbereda möte på Stora Askerön där Örådet samlas för att i dialog med kommunen informeras med svar på frågor från öborna.

Målet är att reda ut oklarheter och säkerställa en positiv dialog där frågorna besvaras konstruktivt varefter ÖP2019 speglar den demokratiska processen och att påtalade felaktigheter däri korrigerats.

Agenda:

 1. Mark och Nyttjanderätt – ingen kan tvingas avstå egendom eller inskränkningar därav.
  Vi ber om förtydligande vilka särskilda skäl kommunen har som motiverar inskränkningar av markägares ägande- och nyttjanderätt på Stora Askerön?
 2. Översiktsplan 2019 – ett missförstånd?
  Vi ber om en dialog kring möjligheterna där vi tillsammans säkerställer att Stora Askeröns öbor ges fortsatt utrymme till försiktig utveckling.
 3. Vatten och Avlopp på Stora Askerön – Förbud mot Minireningsverk?
  Vi ber om en dialog där vi tillsammans jobbar för att säkerställa miljöekonomiskt hållbara lösningar för öns enskilda avlopp som möter gällande EU- och nationella krav.
 4. Ingen strategisk riktning för Stora Askerön.
  Vi ber om en dialog där vi tillsammans formulerar en strategisk riktning för Stora Askerön där öbor ges förutsättning att fortsätta leva och verka på ön i enlighet med gällande lagar och regler. Utan enskild tjänstemans tolkningsföreträde.