Svar från politiker

Svar angående brev från arbetsgruppen om konsekvenser av ÖP 2020.

Tack för ert mejl angående Översiktsplanens konsekvenser för Stora Askerön.

Enligt Boverket skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Att översiktsplanen inte är bindande tolkar vi i beredningen Miljö & Fysisk planering som att det finns utrymme för både tjänstemän och de politiker som sitter i Tekniska myndighetsnämnden att tolka och ta ställning för varje enskilt fall av ärenden som handlar om att ge tillåtelse till byggnation, så länge som alla lagar och regler i övrigt är uppfyllda.

Beredningen tog till sig inkomna synpunkter bl.a. från boende på Stora Askerön när det gäller skrivningarna i samrådshandlingen på förslaget till ÖP och gjorde stora förändringar i texten för att ge en korrekt bild och minska hinder för en fortsatt byggnation på Stora Askerön utifrån öns förutsättningar. Beredningen tycker att texten i den antagna ÖP beskriver Stora Askerön på ett riktigt sätt.

Beredningen Miljö & Fysisk planering har som ett av sina fasta uppdrag att göra en översyn av ÖP varje mandatperiod. När det är gjort och vi har en av kommunfullmäktige antagen ÖP är det sedan tjänstemännen inom förvaltningarna som bereder ärenden som skall tas upp till beslut i Tekniska myndighetsnämnden, där politikerna som är valda dit fattar beslut.

Vi hoppas att ovanstående svar ger er en bättre förståelse om hur vårt uppdrag och ansvar i beredningen ser ut.